(no subject)

Tuesday, 26 August 2014 23:53
toprunner: (Default)
[personal profile] toprunner
У виступі Президента на День Незалежності справді вразила теза про те що ми занадто легко відмовились від ядерної зброї.
Беручи до уваги, що Пу не звик відступати, ми пошкодуємо про це ще не раз. Якщо не вийде схилити нас до миру конвенційним озброєнням він вдасться і до ядерної зброї.

Давно щось не чути Хусейновича. Я не думаю, що нас просто "злили". Але складається враження, що нас підставляють в глобальному гамбіті.

Дратує байдужість киян до війни. В транспорті слова не почуєш. А даремно: похід москалів на Київ неминучий.  Коли зросте невдоволення через економічні проблеми (скоріше за все навесні, але може й раніше). А зараз вони просто підтримують Домбас як плацдарм для майбутнього наступу.

Чи то грошей немає, чи то бажання, але з 200 тис військових казначейських зобов"язань за 3 місяці викупили лише половину. А без коштів від населення уряд вдається до емісії (через викуп ОВГЗ НБУ). На країну чекає галопуюча інфляція (ІМХО). Що, звісно також збільшить число незадоволених.

Ну і інфографіка (куди ж без неї)


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

toprunner: (Default)
toprunner

August 2014

M T W T F S S
    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25 262728293031

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags

Style Credit