(no subject)

Sunday, 16 March 2014 19:00
toprunner: (The Coon)
[personal profile] toprunner
У Криму знайдено тіло кримського татарина зі слідами тортур.

"Це трапилося у с.Земляничне, Білогорського району. Чоловік пропав 3 чи 4 березня. Останнє, що про нього було відомо, так це те, що він пішов до військкомату. А потім зник. Сьогодні знайшли його труп із явними слідами тортур. Поруч із ним були знайдені наручники, голова обв'язана клейкою стрічкою.
Тіло доправлене на експертизу"

Пам"ятаю, який це був жах, коли подібне відбувалось в Києві. І, те, що це трапилось в Криму було, НМСД, лише питанням часу - із російським шовінізмом і чорносотенними настроями інакше бути не може. І Путін може скільки завгодно гарантувати офіційний захист кримським татарам, але цей захист діятиме лише вдень і під об"єктивами телекамер.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

toprunner: (Default)
toprunner

August 2014

M T W T F S S
    12 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25 262728293031

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags

Style Credit